Για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος κάθε παιδιού πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση στην οποία εξετάζονται όλοι οι τομείς παρέμβασης. Η αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τον προσδιορισμό των θεραπευτικών στόχων και για αυτό το λόγο γίνεται από εξειδικευμένους θεραπευτές και με τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία. Η διαγνωστική αξιολόγηση βασίζεται στην κλινική παρατήρηση, στις πληροφορίες που λήφθηκαν για το ιστορικό του παιδιού από τους γονείς, στην άτυπη αξιολόγηση με διάφορα μέσα που θεωρεί απαραίτητα ο θεραπευτής και στην τυπική αξιολόγηση με την χορήγηση σταθμισμένων τεστ. Κάποια από τα σταθμισμένα τεστ που χορηγούνται στο κέντρο μας είναι τα εξής:

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ Π.Σ.Λ.

ΛΑΜΔΑ

ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

WISC III

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Θεραπευτικές μέθοδοι

Υπάρχουν ορισμένες θεραπευτικές μέθοδοι οι οποίες είναι αναγνωρισμένες και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Πρόκειται για κάποια ειδικά δομημένα προγράμματα παρέμβασης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαταραχών και έχει αποδειχθεί ότι φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα. Οι θεραπευτές του κέντρου μας είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι γνώστες των θεραπευτικών αυτών μεθόδων και τις χρησιμοποιούν στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο ότι χρειάζεται να εφαρμοστεί. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται παρακάτω:

Makaton

Pecs

Κοινωνικές ιστορίες

Teacch

Sensory Intergration (SI) – Αισθητηριακήολοκλήρωση

Εικονογραφική μέθοδος